BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1512/BTTTT-TCCB
V/v bố trí biên chế cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Ngày 20/12/2010 Thủ tướng Chính phủđã ký Quyết định số 2331/QĐ-TTg về ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêuquốc gia năm 2011 trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin vềcơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo”.

Mục tiêu của Chương trình nhằm xâydựng và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở; tăng cường tuyên truyền đườnglối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; góp phần thúc đẩy pháttriển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đảmbảo an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùngdân tộc ít người. Chương trình sẽ tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ thôngtin và truyền thông cơ sở, nâng cấp các đài truyền thanh cấp huyện, xã và đưathông tin về cơ sở. Với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin vàtruyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông được Thủ tướng Chính phủ giao trựctiếp triển khai thực hiện Chương trình này. Qua khảo sát thực tế tại các địaphương, đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở hiện nayhầu hết là không hoặc nếu có thì cũng rất manh mún và không ổn định.

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CPngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đốivới cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động khôngchuyên trách ở cấp xã; Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính vàBộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chếđộ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những ngườihoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Thực hiện yêu cầu của Ban Bí thư vềtăng cường đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở và để từng bước nâng cao công tácthông tin và truyền thông cơ sở, đáp ứng yêu cầu mới đối với nhiệm vụ thông tintuyên truyền; trong chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miềnnúi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽcó kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền ởcơ sở. Với yêu cầu này, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị đồngchí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW quan tâm, xemxét và có bố trí chức danh cán bộ cấp xã làm công tác thông tin và truyền thôngcơ sở theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Thông tưliên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, BộTài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ LĐTBXH;
- Sở TTTT các tỉnh, TP;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp