BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1512/TCHQ-KTTT
V/v xử lý thuế nhập khẩu hàng chuyển nhượng

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Công ty TNHH Cheong Woon Vina;
(Cụm Công nghiệp Bình Chánh, Khu công nghiệp phía Tây, Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi)
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 233/CW 100309 ngày 10/3/2009 của Công tyTNHH Cheong Woon Vina về việc thuế đối với doanh nghiệp được hưởng miễn thuếnhập khẩu mua lại hàng hoá đã được miễn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp khác,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.18, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, thì: "Đối với doanh nghiệpđược hưởng miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định nhưng không nhập khẩuhàng hóa từ nước ngoài mà mua lại hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu củadoanh nghiệp khác được phép chuyển nhượng tại Việt Nam, thì doanh nghiệp đượcphép tiếp nhận hàng hóa đó để tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu,đồng thời không truy thu thuế nhập khẩu đối với doanh nghiệp được phép chuyển nhượng".

Như vậy, theo quy định trên, thì doanh nghiệp được hưởngmiễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định mà mua lại hoặc chuyển nhượng hànghoá đã được miễn thuế nhập khẩu của doanh nghiệp khác được phép chuyển nhượngtại Việt Nam thì được tiếp nhận hàng hoá đó để tạo tài sản cố định được miễnthuế nhập khẩu.

Trường hợp của Công ty TNHH Cheong Woon Vina, theo trình bàytại công văn số 233/CW 100309 ngày 10/3/2009 nêu trên, thì Công ty là Nhà thầuphụ với Công ty TNHH Doosan Mecatec để thi công xây dựng nhà máy Doosan Vinatại Quảng Ngãi cho Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam. Công ty đãchuyển nhượng cho Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam số lượng hànghoá đã miễn thuế nhập khẩu để kịp thi công cho Dự án xây dựng nhà máy DoosanVina tại Quảng Ngãi. Do lần đầu tiên đầu tư tại Việt Nam, không hiểu rõ luậtViệt Nam về xuất nhập khẩu và có sự thay đổi nhân sự người Hàn Quốc quản lý hồsơ và hoạt động xuất nhập khẩu mà không bàn giao công việc quản lý hàng nhậpkhẩu giữa người quản lý cũ và người quản lý mới, nên khi chuyển nhượng hàng hoágiữa các Bên, Công ty không khai báo với cơ quan Hải quan theo quy định.

Để khuyến khích và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nướcngoài đầu tư vào Việt Nam. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận rõnguyên nhân không khai báo với cơ quan Hải quan khi chuyển nhượng hàng hoá miễnthuế nhập khẩu, nếu được phép chuyển nhượng tại Việt Nam và đúng là nguyên nhânkhách quan như doanh nghiệp trình bày thì cho doanh nghiệp khai bổ sung và xửlý miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Cheong Woon Vinavà Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn