BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1512/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bình Định

Trảlời công văn số 285/CT-TTHT ngày 1/2/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việcđề xuất phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

-Tại Khoản 3, Điều 4, Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ vềphí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định:

“3.Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phícủa loại khoáng sản tương ứng quy định tại khoản 2 Điều này”.

-Tại Điều 3, Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phíbảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản quy định khai thác khoáng sảntận thu:

“1.Cá nhân, tổ chức khai thác khoáng sản tận thu phải nộp phí bảo vệ môi trườngđối với khai thác khoáng sản tận thu. Mức thu phí đối với khai thác khoáng sảntận thu theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 74/2011/NĐ-CP .

2.Những trường hợp sau đây được áp dụng mức thu phí đối với khai thác khoáng sảntận thu:

a)Hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thải của mỏ đã có quyết định đóngcửa mỏ;

b)Hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân không nhằm mục đích khaithác khoáng sản, nhưng có chức năng, nhiệm vụ hoặc có đăng ký kinh doanh, trongquá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ hoặc theo chuyên ngành đã đăng kýmà thu được khoáng sản (ví dụ thu được cát trong quá trình nạo vét lòng sông,thu được đá trong quá trình xây dựng các công trình thủy điện hoặc xây dựng cáctrường bắn);

Cáctrường hợp khác không thuộc quy định tại điểm a) và b) khoản 2 Điều này thìkhông được áp dụng theo mức phí đối với khai thác khoáng sản tận thu.

3.Cách tính phí đối với khai thác khoáng sản tận thu được thực hiện theo quy địnhtại Điều 1 Thông tư này”.

-Tại Khoản 1, Điều 65, Luật khoáng sản năm 2010 quy định khai thác khoáng sản ởkhu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình:

“1.Việc khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình, trừcông trình quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định sau đây:

a)Đối với khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình phát hiện có khoáng sản thìcơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 củaLuật này quyết định việc thăm dò, khai thác trước khi dự án được phê duyệt hoặccấp giấy phép đầu tư;

b)Đối với khu vực chưa được điều tra, đánh giá về khoáng sản mà trong quá trìnhxây dựng công trình phát hiện có khoáng sản thì cơ quan quản lý nhà nước cóthẩm quyền cấp giấy phép quy định tại Điều 82 của Luật này quyết định việc khaithác hoặc không khai thác trong phạm vi xây dựng công trình; trường hợp quyếtđịnh khai thác thì không bắt buộc phải tiến hành thăm dò khoáng sản”.

-Tại Điều 67, Luật Khoáng sản năm 2010 quy định về khai thác khoáng sản tận thuquy định:

“Khaithác tận thu khoáng sản là hoạt động khai thác khoáng sản còn lại ở bãi thảicủa mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ”,

-Tại Điều 66, Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Khoáng sản quy định Diện tích khu vực khai thác tận thu khoángsản:

“Diệntích khu vực khai thác tận thu của một giấy phép cấp cho một tổ chức không quámười (10) ha, cho một cá nhân không quá một (01) ha”.

-Tại Quyết định số 103/GP-UBND ngày 3/12/2005 của UBND tỉnh Bình Định cấp phépcho Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ HBC khai thác khoáng sản: Diện tích khaithác là 15.9ha, công suất khai thác là 20.000 tấn/năm và thời gian khái thác đếnngày 30/6/2011.

Căncứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định phối hợp với các cơ quanchức năng tại địa phương để xác định hoạt động khai thác khoáng sản của Công tycổ phần đầu tư và dịch vụ HBC có phải là hoạt động khai thác khoáng sản tận thuhay không? Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan chức năng Cục Thuế xác định mứcthu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty cổphần đầu tư và dịch vụ HBC cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn