BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1512 TCT/NV6
V/v khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 159/CT-NVT ngày 17/01/2003 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hỏi về việc xác định chi phí trích khấu hao TSCĐ đối với những cơ sở thực hiện chuyển đổi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với những hộ cá thể đang thực hiện chế độ kế toán hộ kinh doanh, phải lưu giữ hoá đơn, chứng từ hợp pháp, khi thực hiện chuyển đổi thành DNTN, giá trị tài sản, hàng hoá, vật tư tồn kho thuộc sở hữu của hộ cá thể trước đây tại thời điểm chuyển đổi phải có đủ hoá đơn, chứng từ để làm căn cứ xác định giá trị còn lại phải trích khấu hao. Nếu không có đủ hoá đơn, chứng từ thì chi phí khấu hoa không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

2. Đối với hộ cá thể đang nộp thuế theo hình thức khoán, không lưu giữ hoá đơn, chứng từ đối với tài sản này thực hiện chuyển đổi hoặc góp vốn thành lập DNTN, Công ty TNHH, Công ty CP, Công ty Hợp danh, căn cứ theo quy định tại Điều 23 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp mới phải thành lập hội đồng định giá bao gồm tất cả các thành viên sáng lập của doanh nghiệp, của Công ty TNHH; hội đồng quản trị công ty cổ phần; hội đồng thành viên hợp danh của công ty hợp danh để xác định giá trị hàng hoá, vật tư, tài sản tại thời điểm chuyển đổi.

Người tham gia định giá phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác đối với giá trị hàng hoá, vật tư. Trường hợp chứng minh được giá trị tài sản, hàng hoá định giá sai so với thực tế thì quyền yêu cầu doanh nghiệp định giá lại hoặc đề nghị cơ quan có chức năng giám định để định giá tài sản, hàng hoá. Giá trị tài sản sau khi định giá sẽ được hạch toán vào TSCĐ để trích khấu hao theo quy định.

3. Đối với những tài sản được đầu tư, mua sắm sau thời điểm thực hiện chuyển đổi phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ thì mới được trích khấu hao.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương