TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1513/CT-TTHT
V/v: Đồng tiền thể hiện trên hoá đơn

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công Ty TNHH NYK Line ( Việt Nam )
Đ/chỉ: Phòng 602, số 2A-4A Tôn Đức Thắng,Quận 1
Mã số thuế : 0304688980

Trả lời văn thư ngày 23/12/2011của Công ty về đồng tiền sử dụng trên hoá đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2e điều 14 chươngIII Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềhoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ:

“ Đồng tiền ghi trên hoá đơn

Đồng tiền ghi trên hoá đơn làđồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bánhàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghibằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìnđô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hoáđơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thịtrường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.”

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp Công ty kinh doanh thuộc lĩnh vực cung cấp dịch vụ đại lý vận tải hàng hoá,thu hộ các khoản cước và phí dịch vụ vận tải biển cho hãng tàu nước ngoài, nếukhông được phép bán hàng thu ngoại tệ thì khi lập hoá đơn GTGT, các chỉ tiêuđơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng, tiền thuế GTGT, tổng cộng tiền thanh toánđều phải thể hiện bằng đồng tiền Việt Nam.

Cục Thuế TP. trả lời Công ty đểbiết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế
- Phòng Kiểm Tra số 2;
- Lưu: HC, TTHT.
170-12322//12-Trung-

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga