BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1513/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 611/CT-TTr ngày 19/12/2012 và công văn số 480/CT-TTr ngày 8/10/2012 của CụcThuế tỉnh Bạc Liêu nêu vướng mắc về thuế GTGT đối với Ngân hàng Đông Á. Về vấnđề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tính doanh thu, giá vốn, sốthuế phải nộp của hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ:

- Căn cứ quy định tại điểm 2.2 mụcIII phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn về xác định thuế GTGT phảinộp:

"2.2. Xác định thuế GTGT phảinộp

Số thuế GTGT phải nộp theo phươngpháp tính trực tiếp trên GTGT bằng GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ranhân (x) với thuế suất áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

a) Giá trị gia tăng của hàng hóa,dịch vụ được xác định bằng giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ (-)giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng.

Giá trị gia tăng xác định đối vớimột số ngành nghề kinh doanh như sau:

- Đối với hoạt động sản xuất, kinhdoanh là số chênh lệch giữa doanh số bán với doanh số vật tư, hàng hóa, dịch vụmua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạchtoán được doanh số vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng với doanh số bánra thì xác định như sau:

Giá vốn hàng bán ra bằng (=) Doanhsố tồn đầu kỳ, cộng (+) doanh số mua trong kỳ, trừ (-) doanh số tồn cuối kỳ.

- Đối với hoạt động kinh doanhvàng, bạc, đá quý, ngoại tệ, giá trị gia tăng là số chênh lệch giữa doanh sốbán ra vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ trừ (-) giá vốn của vàng, bạc, đá quý, ngoạitệ bán ra.

…".

- Căn cứ quy định tại khoản 8 điều4 Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 11/1/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đốitượng không chịu thuế GTGT:

"8. Hoạt động tài chính:

Kinh doanh ngoại tệ:

…"

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trướcngày 1/3/2012 đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ thì giátrị gia tăng là số chênh lệch giữa doanh số bán ra vàng, bạc, đá quý, ngoại tệtrừ (-) giá vốn của vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ bán ra.

Từ ngày 1/3/2012, hoạt động kinhdoanh ngoại tệ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Phát sinh mua, bán vàng tạiBạc Liêu nhưng chi nhánh NH Đông Á không kê khai thuế tại Bạc Liêu:

- Tại điều 9 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 quy định về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơkhai thuế so với thời hạn quy định.

- Tại điểm 3 mục I phần B Thông tưsố 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các hình thức xửphạt, mức phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quyđịnh.

Về việc khai thuế GTGT đối với hoạtđộng mua bán vàng của chi nhánh ngân hàng Đông Á, Tổng cục Thuế đã ban hànhcông văn số 4134/TCT-CS ngày 20/11/2012 trả lời Cục Thuế Hải Phòng hướng dẫntrường hợp tương tự, theo đó chi nhánh Ngân hàng Đông Á phải kê khai thuế đốivới hoạt động mua bán vàng tại tỉnh Bạc Liêu (bản photo công văn kèm theo).

Tuy nhiên trên thực tế chi nhánh NHĐông Á không kê khai thuế tại Bạc Liêu mà hạch toán điều chuyển về hội sở chínhvà hội sở chính thực hiện kê khai tập trung cho toàn hệ thống, hội sở chính sẽtrực tiếp kê khai nộp thuế cho các chi nhánh trong đó có chi nhánh tại Bạc Liêuvà nếu không làm thay đổi số thuế phải nộp vào NSNN của Ngân hàng Đông Á thìhành vi nêu trên của chi nhánh ngân hàng Đông Á tại Bạc Liêu không phải là hànhvi trốn thuế mà là hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại điều 9Nghị định số 98/2007/NĐ-CP và điểm 3 mục I phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTCnêu trên.

3. Doanh thu từ lãi cho vay nộibộ:

Về chính sách thuế đối với khoảndoanh thu từ lãi cho vay nội bộ, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 3276/TCT-DNL ngày 26/8/2010 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh thành phố trong đó cónội dung về khoản doanh thu nội bộ khi tính tỷ lệ phân bổ để xác định thuế GTGTđầu vào được khấu trừ (bản photo công văn kèm theo).

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế đượcbiết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn