BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1514/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu hàng hóa từ Khu phi thuế quan ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH Cao su Camell Việt Nam
(Địa chỉ: Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, Quảng Trị)

Trả lời công văn số AAC2011/303 ngày23/3/2011 của Công ty TNHH Cao su Camell Việt Nam về đề nghị cho Công ty được sử dụng phương tiện vận tải thông thường (không đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan) để vận chuyển hàng hóa là săm và lốp xe máy sang Campuchia, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

- Tại khoản 7, Điều 57 Thông tư số194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài Chính quy định: "Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ cửa khẩu nhập về khu phi thuế quan, hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra cửa khẩu xuất và hàng hóa mua bán, trao đổi giữa khu phi thuế quan với nhau thực hiện như đối với hàng chuyển cửa khẩu nhưng phải niêm phong hải quan".

- Tại điểm c, khoản 9, Điều 57 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài Chính quy định:

"c) Trường hợp không thể niêm phong hải quan thì xử lý như sau:

c.1) Làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu;

c.2) Hải quan cửa khẩu kiểm tra thực tế hàng hoá theo đề nghị của Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu".

Vì vậy, đối với trường hợp nêu trên của Công ty, do phương tiện chứa hàng không thể niêm phong hải quan được và Công ty là một doanh nghiệp trong Khu phi thuế quan nên thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại tiết c2, điểm c, khoản 9 Điều 57, Thông tư số194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài Chính. Theo đó, Hải quan Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo thực hiện đăng ký tờ khai, quyết định hình thức, mức độ kiểm tra (không áp dụng hình thức miễn kiểm tra thực tế hàng hóa).

- Việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh