TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1514/TXNK-PL
V/v thông báo mã số phân loại

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Chicục HQ cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI
(Cục Hải quan thành phố Hải Phòng)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được phiếu chuyển số 0772/PC-CNHPngày 18/6/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK Chi nhánh tại Hải Phòng về Thôngbáo kết quả phân tích số 0772/TB-CNHP ngày 16/6/2014, Cục Thuế Xuất nhập khẩucó ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoThông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014của Tổng cục Hải quan;

Mặt hàng nêu tại Thông báo kết quả phân tích số0772/TB-CNHP ngày 16/6/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK Chi nhánh tại HảiPhòng (Mục 7 - Phụ lục TKHQ), có kết quả phân tích là: “Thép hợp kim, trong đóBo là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim (hàm lượng B > 0,0008%tính theo trọng lượng), dạng góc, gia công nóng”, nhập khẩu tại Tờ khai số 100021496302/A11 ngày 23/5/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng HảiPhòng KVI - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, có tên hàng/bản chất hàng hóa vàmã số phân loại giống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan ban hành Thông báokết quả phân loại số 3342/TB-TCHQ ngày 31/3/2014 trên cơ sở dữ liệu MHS, thuộcmã số 7228.70.10 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mã số9811.00.00 tại Biểu thuế xuất khẩu/Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Cục Thuế XNK thông báo để Chi cục HQ cửa khẩu cảngHải Phòng KVI (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng) biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- TT PTPLHH XNK CN tại Hải Phòng (để biết);
- Cục Hải quan T.p Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, PL - Vân (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng