ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1514/UB-VX
V/v: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16/2005/CT-UB về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn Hà Nội

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố,
- Đ/c Giám đốc các sở, ban, ngành Thành phố,
- Đ/c Lãnh đạo các đoàn thể Thành phố,
- Đ/c Chủ tịch UBND quận, huyện.

Trongthời gian vừa qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận huyện, đặc biệtlà lực lượng Công an Thành phố và các cấp đã đồng loạt ra quân đấu tranh triệtphá hàng loạt các tụ điểm vi phạm, tiêu cực trong các cơ sở kinh doanh dịch vụvăn hóa trên địa bàn Hà Nội.

Đểđảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp diễn ra Đại hộiĐảng toàn quốc lần thứ X và năm APEC 2006, UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặttrận tổ quốc và các đoàn thể Thành phố, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quậnhuyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệuquả Chỉ thị số 16/2005/CT-UB ngày 7/6/2005 của UBND Thành phố về chấn chỉnh cáchoạt động tiêu cực trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn HàNội, tập trung vào các nội dung sau:

1.Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc cácquy định của pháp luật về đấu tranh phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội vàChỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số16/2005/CT-UB ngày 7/6/2005 của UBND Thành phố.

2.Sở Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Công an Thành phố, UBND quận,huyện và các đơn vị có liên quan:

-Tổ chức lực lượng kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm cáccơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn vi phạm quy định của pháp luật. Đốivới những trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm thì phải kiên quyếttước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh; trường hợp có dấu hiệu phạm tội, chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyềntruy cứu trách nhiệm hình sự.

-Chỉ đạo xây dựng quy hoạch các loại hình dịch vụ văn hóa từng quận, huyện vàThành phố báo cáo UBND Thành phố xong trước ngày 30/6/2006.

3.Công an Thành phố: Chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản và tiến hành cácbiện pháp nghiệp vụ cần thiết để phát hiện điều tra, triệt xóa các điểm tổ chứcsử dụng ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và hoạt động tệ nạn xã hội trong các cơ sởkinh doanh dịch vụ văn hóa.

4.UBND quận, huyện: Tổ chức các đợt tuyên truyền giáo dục nhân dân tích cực thamgia công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, phát giác, ngăn chặn và đấutranh với các hành vi vi phạm. Nêu cao trách nhiệm của từng gia đình trong việcquản lý, giáo dục con, em không tham gia vào tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội.

Đềnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và yêu cầu các sở, ban, ngành, UBNDquận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với UBNDThành phố.

Nơi nhận:
- TT. Thành ủy, TTHĐND TP. (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND Thành phố.
- Ban Tuyên giáo Thành ủy.
- Như trên.
- Các Quận, Huyện ủy.
- V1, V3, Vx, TH.
- Lưu

T.M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng