B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15141/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài

Hà Ni, ngày 22 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2943/HQBD-TXNK ngày 21/11/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắchoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩusau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Về vướng mắc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa, Bộ Tài chính đã có công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014hướng dẫn thực hiện (bản chụp kèm theo), theo đó,hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải tái xuấttrả lại chủ hàng nước ngoài thì đượchoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp đối với số hànghóa đã tái xuất.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nghiên cứu nội dungcông văn số 18304/BTC-TCHQ và căn cứ hồ sơ, hànghóa thực tế nhập khẩu, tái xuất của doanh nghiệpđể thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đượcbiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
-
Lưu: VT, TXNK-CS-M.Linh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng