B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15147/TCHQ-TXNK
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Ni, ngày 22 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH MTV điện máy & đầutư.
(135 Trn Hưng Đạo, P. Đông Hải ,Q. Hải An, TP. HảiPhòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 136/ĐM-ĐT ngày11/12/2014 của Công ty TNHH MTV điện máy & đầu tư về việc bị áp dụng các biệnpháp cưỡng chế và xin khoanh nợ thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 92 Luật quản lýthuế số 78/2006/QH11 : Trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

1. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền vi phạm pháp luật về thuế đã quá chín mươi ngày, k từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạmpháp luật về thuế theo quy định,

2. Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạtvi phạm pháp luật về thuế khi đã hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế,

3. Người nộp thuế còn nợ tin thuế, tin phạt có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn.”

Căn cứ Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều củaLuật quản lý thuế số 21/2012/QH13 :

1. Các biện pháp cưỡngchế thi hành quyết định hành chính thuế bao gm:

a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượngbị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàngthương mại, tổ chức tín dụng khác; yêu cầu phong tỏa tài sản;

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;

c) Dừng làm thủ tục hải quan đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khu;

d) Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;

đ) Kê biên tài sản, bản đấu giá tài sản kê biên theo quy định củaphápluật;

e) Thu tiền, tài sản khác của đi tượng bị cưỡng chế thi hành quyết địnhhành chính do tổ chức, cá nhân khác đang nắmgiữ;

g) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lậpvà hoạt động, giấy phép hành nghề.

Theo các các quy định dẫn trên, do Công ty có nợ thuế quá hạn quá 90 ngày nên bịáp dụng cưỡng chế thi hành quyết định hành chính v thuế là đúng quy định.

Căn cứ quy định/tại Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đi,bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thì Công ty không đủ điều kiện để gia hạn nộp thuế.

Đề nghị Công ty TNHH MTV điện máy & đầu tư thực hiện nộpsố tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV điện máy& đầu tư được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK-QLN-Dũng (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang