BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1515/BHXH-TCCB
V/v đăng ký dự thi nâng ngạch năm 2011

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:


- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng quảnlý cán bộ, công chức; Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp củanhà nước và Công văn số 1104/BNV-CCVC ngày 04/04/2011 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam một số nội dung về việc tổ chức thi nâng ngạch năm 2011, như sau:

I. Đối tượng và điều kiện đăngký dự thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên:

1. Đối tượng: Viên chức đang giữ ngạch nhân viên, ngạch cán sự (01.004) và tương đương.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đăngký dự thi nâng ngạch:

2.1. Được cơ quan sử dụng viên chức đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến năm 2010; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thờigian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

2.2. Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch viên chức cao hơn ngạch viên chức hiện giữ;

2.3. Có thời gian giữ ngạch nhânviên, cán sự hoặc tương đương từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự,thử việc).

2.4. Có đủ các văn bằng, chứngchỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi (Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau).

II. Đối tượng và điều kiện,tiêu chuẩn đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính:

1. Đối tượng: Là công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên (mã số 01.003).

1.1. Ở cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Là công chức, viên chức và cán bộquản lý từ cấp Phòng trở lên.

1.2. Ở Bảo hiểm xã hội các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương:

- Giám đốc, Phó giám đốc Bảo hiểmxã hội các tỉnh, thành phố.

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòngnghiệp vụ trực thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

- Giám đốc, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận huyện, thị xã, thành phố thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thànhphố.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đăngký dự thi nâng ngạch:

2.1. Được cơ quan sử dụng côngchức, viên chức đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liêntục, tính đến năm 2010; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; khôngtrong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lýkỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

2.2. Có năng lực, trình độ chuyênmôn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức, viênchức cao hơn ngạch công chức, viên chức hiện giữ;

2.3. Có thời gian giữ ngạch chuyên viên (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương ngạchchuyên viên) từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trongđó phải có thời gian công tác ở ngạch chuyên viên từ đủ 12 tháng trở lên tínhđến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch; đang hưởng lương ngạch chuyên viên, mãsố 01003, hệ số lương từ 3,66 trở lên;

2.4. Có đủ các tiêu chuẩn về vănbằng, chứng chỉ, các đề án, công trình theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụcủa ngạch chuyên viên chính:

- Có bằng tốt nghiệp từ đại họctrở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc văn bằng được tính là tương đương theo quy định;

- Chứng chỉ tin học văn phòng;

- Chứng chỉ ngoại ngữ (một trongnăm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) trình độ B;

- Có đề án, công trình theo quy định của ngạch chuyên viên chính (được cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức,viên chức xác nhận).

2.5. Miễn thi môn ngoại ngữ đối với trường hợp khi có một trong các điều kiện sau:

- Công chức, viên chức tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ;

- Công chức, viên chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền;

- Công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

- Công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp thứ hai là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi;

- Công chức, viên chức có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạchdự thi ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2.6. Miễn thi môn tin học đối với công chức, viên chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

III. Đối tượng và điều kiện,tiêu chuẩn đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp:

1. Đối tượng: Những công chức đang giữ ngạch chuyên viên chính (01.002) thuộc các đối tượng sau đây:

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam;

- Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự thi:

Công chức đăng ký dự thi nâng ngạch phải bảo đảm có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

2.1. Được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 03 năm liên tục, tính đến năm 2010; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

2.2. Có năng lực, trình độ chuyênmôn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức caohơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

2.3. Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương ngạch chuyên viên chính) từ đủ 06 năm trở lên, trong đó phải có thời gian công tác ở ngạch chuyên viên chính từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đăng ký dự thi nâng ngạch; đang hưởng hệ số lương từ 5,42 trở lên.

2.4. Có đủ các tiêu chuẩn về vănbằng, chứng chỉ, các đề án, công trình theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụcủa ngạch chuyên viên cao cấp:

- Có bằng tốt nghiệp từ đại họctrở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc văn bằng được tính là tương đương theo quy định;

- Có bằng tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp;

- Chứng chỉ tin học văn phòng;

- Chứng chỉ ngoại ngữ (một trongnăm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) trình độ C;

- Có ít nhất 01 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học theo quy định của ngạch chuyên viên cao cấp. Cần ghirõ tên công trình, đề án và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý côngchức hoặc được Hội đồng khoa học cấp, Bộ, Ngành, tỉnh công nhận.

2.5. Miễn thi môn ngoại ngữ đối với trường hợp khi có một trong các điều kiện sau:

- Công chức có bằng đại học thứ hai là bằng ngoại ngữ;

- Công chức tốt nghiệp đại học,sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2.6. Miễn thi môn tin học đối với công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

IV. Tổ chức thực hiện:

Để có cơ sở đề nghị Bộ Nội vụ phê duyệt số lượng công chức, viên chức dự thi theo từng ngạch, đề nghị Giám đốcBảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơnvị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương triển khai một số công việc như sau:

1. Lập danh sách công chức, viênchức (theo biểu số 1 gửi kèm) có đủ điều kiện đăng ký dự thi của từng ngạch, cụ thể:

- Danh sách dự thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên;

- Danh sách dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính;

- Danh sách dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp.

2. Báo cáo số lượng công chức,viên chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp (theo biểu số 2 gửi kèm).

3. Nội dung ôn tập và kế hoạch thi sẽ được thông báo sau khi Bộ Nội vụ phê duyệt chỉ tiêu dự thi của Ngành.

4. Việc tổ chức thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên sẽ được thông báo cụ thể sau.

Đề nghị các đơn vị và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố lập báo cáo gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày19/4/2011 và gửi bản mềm theo địa chỉ [email protected] để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để đượcgiải đáp kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng GĐ (để B/c);
- Lưu VT, TCCB (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh

Biểusố 1

Đơn vị : ……………………………..

DANHSÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN
DỰ THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH ….. LÊN NGẠCH …. NĂM..............

(Banhành kèm theo công văn số /BHXH ngày tháng năm 2011 của BHXH Việt Nam)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác

Cơ quan đơn vị đang làm việc

Thời gian giữ ngạch (kể cả ngạch tương đương)

Mức lương hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

Có đề án, công trình

Được miễn thi

Ngoại ngữ đăng ký thi

Ghi chú

Nam

Nữ

Hệ số lương

Mã số ngạch hiện giữ

Trình độ chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ QLNN

Trình độ tin học

Trình độ ngoại ngữ

Tin học

Ngoại ngữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Biểusố 2

Đơn vị : ……………………………..

BÁOCÁO SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐĂNG KÝ NHU CẦU CỬ CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI NÂNG NGẠCH NĂM 2011.

(Banhành kèm theo công văn số /BHXH ngày tháng năm 2011 của BHXH Việt Nam)

TT

Ngạch công chức, viên chức

Tổng số

Số lượng công chức, viên chức hiện có theo từng ngạch công chức

Đăng ký nhu cầu cử công chức, viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch

Ghi chú

CVCC hoặc tương đương

CVC hoặc tương đương

CV hoặc tương đương

CS hoặc tương đương

Nhân viên

CVCC hoặc tương đương

CVC hoặc tương đương

CV hoặc tương đương

CS hoặc tương đương

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Hành chính

2

……………

……………

……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Kýhiệu chữ viết tắt

- Cán sự: CS

- Chuyên viên: CV

- Chuyên viên chính: CVC

- Chuyên viên cao cấp: CVCC