BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1515/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa từ kho ngoại quan nhập khẩu vào nội địa

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 731/HQBD-GSQLng ày 25/03/2011 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương vướng mắc thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan vào nội địa của công ty TNHH một thành viên tiếp vận Gemadept, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tại công văn số 731/HQBD-GSQL dẫn trên. Cục Hải quan Bình Dương căn cứ công văn số 7447/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2010 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan vào nội địa để hướng dẫn Công ty MITSUI&CO., LTD hiện đang gửi lô hàng cà phê tại kho ngoại quan của Công ty TNHH một thành viên Gemadept vào nội địa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh