BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1516/BXD-KTXD
V/v phân loại nhóm lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2015

Kínhgửi: Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được văn bảnsố 140/CTGTTB .KHVT ngày 09/6/2015 của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng giaothông thủy bộ Nghệ An về phân loại nhóm lương nhân công trực tiếp sản xuất xâydựng quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng vềhướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Saukhi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các quy định và hướng dẫn vềxác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trước ngàyThông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng có hiệu lực áp dụngsẽ không còn hiệu lực kể từ ngày 15/5/2015.

Việc áp dụng nhóm tiền lươngphải thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 2 công bố kèm theo Thông tư số01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015. Căn cứ các công việc được nêu tại Thông tư số 64/2014/TT-BGTVTngày 10/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Định mức kinh tế -kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa và Quyết định số 3409/QĐ-BGTVTngày 08/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thì:

Nhóm nhân công thuộc nhóm 1:Những công tác hoàn thiện: Bảo dưỡng, sơn mầu phao trụ, cột báo hiệu, đúc rùa bêtông cốt thép; Sản xuất xích phao, ma ní, Bảo dưỡng vỏ tàu thép các loại; Cắtcỏ, Phát quang cây cỏ bằng thủ công; Sơn biển báo, cột biển báo và cột khác(thép, bê tông).

Những công việc khác còn lạithuộc nhóm 2.

Công ty cổ phần quản lý vàxây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việcquản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh