BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1516/TCHQ-TXNK
V/v xem xét giảm giá hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 0581/HQBRVT-TXNK ngày 07/3/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàubáo cáo về việc xét giảm giá mặt hàng xe Mô tô nhập khẩu theo hợp đồng số 03/SCMOTO ngày 13/5/2012. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại tiết b.3 điểm2.2.4.2 khoản 2.2.4 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của BộTài chính thì trường hợp xem xét khoản giảm giá từ 5% trở xuống thuộc thẩmquyền của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Yêu cầu Cục Hải quan Bà Rịa-VũngTàu căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ cụ thể của lô hàng để xét giảm giá theođúng thẩm quyền quy định, không báo cáo xin ý kiến Tổng cục các trường hợpthuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng