VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1516/VPCP-QHQT
V/v triển khai kết quả ký họp thứ 6 UBHH Việt Nam - Ôxtrâylia

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Ngoại giao, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1574 BKH/KTĐN ngày 24 tháng 3 năm 20043) về kết quả kỳ họp thứ 6 của Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam - Ôxtrâylia về hợp tác kinh tế và thương mại, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các thoả thuận đạt được tại kỳ họp.

2. Bộ Thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét các đề nghị của phía Ôxtrâylia về các điều kiện thương mại và thể chế cho các doanh nghiệp Ôxtrâylia cũng như các đề nghị trong lĩnh vực bảo hiểm để thảo luận trong đàm phán song phương gia nhập WTO với Ôxtrâylia.

3. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn đàn đối thoại với các doanh nghiệp Ôxtrâylia.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Cục thú y tiếp tục trao đổi với cơ quan Thú y Ôxtrâylia để sớm đạt được thoả thuận về yêu cầu kiểm dịch giữa hai nước.

5. Bộ Công nghiệp xem xét giải quyết các vướng mắc trong hoạt động của các doanh nghiệp Ôxtrâylia trong lĩnh vực khai khoáng, chỉ đạo Tổng công ty Dệt May tiếp tục đàm phán với Ôxtrâylia về nội dung và thời gian ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực dệt len.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao