BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15162/BTC-TCHQ
V/v: trả lời vướng mắc về trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Công ty Toyota Việt Nam
(Phường Phúc Thắng - Thị xã Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc)

Bộ Tài chínhnhận được công văn số 1689/PCVB-VPCP ngày 20/10/2010 của Văn phòng Chính phủchuyển công văn số 486/2010/MTV-FIN ngày 11/10/2010 của Công ty Toyota Việt Namđề nghị hướng dẫn về khái niệm cảng đích, cửa khẩu nhập đầu tiên quy định tạiNghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ýkiến như sau:

Công ty ToyotaViệt Nam làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa tại cảng ICD Hà Nội trên vận tải đơncủa hàng hóa nhập khẩu ghi cảng dỡ hàng, cảng giao hàng là Cái Lân/Hải Phòng,cảng đích là ICD Hà Nội.

Tại Nghị định số40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định:

- Trị giá tínhthuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhậpđầu tiên.

- Cửa khẩu nhậpđầu tiên là cảng đích ghi trên vận tải đơn. Đối với loại hình vận chuyển bằngđường bộ, đường sắt hoặc đường sông quốc tế thì cửa khẩu nhập đầu tiên là cảngđích ghi trên hợp đồng.

Căn cứ vào quyđịnh dẫn trên thì trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công tyToyota bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm (nếu có) từ nước xuất khẩuđến cảng ICD Hà Nội, trong đó có chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm từ cảngCái Lân/Hải Phòng đến cảng ICD Hà Nội. Tuy nhiên, Công ty Toyota Việt Nam kiếnnghị trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm chi phí vận tải, chiphí bảo hiểm (nếu có) từ nước xuất khẩu đến cảng Cái Lân/Hải Phòng, không baogồm chi phí vận tải, bảo hiểm từ cảng Cái Lân/Hải Phòng đến cảng ICD Hà Nội.

Về kiến nghị củaCông ty, Bộ Tài chính đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Nghịđịnh số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ.

Bộ Tài chính trảlời để quý Công ty được biết

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn