BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1517/BGTVT-KHĐT
V/v: Bổ sung quy hoạch bến cảng tổng hợp Mỹ Xuân vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Công ty CP XDCT và ĐT địa ốc Hồng Quang.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 749/UBND-VP ngày11/02/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, văn bản số 2499/CHHVN-KHĐT ngày04/12/2008 của Cục Hàng hải Việt Nam, văn bản số 25/CV-CtyHQ ngày 16/02/2009của Công ty CP XDCT và Đầu tư địa ốc Hồng Quang về việc bổ sung quy hoạch Dự áncảng tổng hợp Mỹ Xuân vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5.

Căn cứ văn bản số 6055/VPCP-CN ngày 22/10/2007 của Văn phòngChính phủ về việc thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biểnViệt Nam đến năm 2010;

Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, chấp thuận bổ sung quy hoạch bến cảng tổnghợp Mỹ Xuân vào quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển khu vực TP. Hồ Chí Minh -Đồng Nai - Bà Rịa-Vũng Tàu (Nhóm 5) như đề nghị của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàuvà Cục Hàng hải Việt Nam tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Cục Hàng hải Việt Nam rà soát, cập nhật bổ sung quyhoạch; thoả thuận các nội dung chi tiết và hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện cácbước tiếp theo theo quy định hiện hành, đảm bảo an toàn hàng hải, phòng chốngcháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Bộ Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phũng Chớnh phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, XD;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ