BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1517/BNN-HTQT
V/v cam kết về hạn ngạch thuế quan trong ASEAN

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Chế biến Thương mại NLTS và Nghề muối
- Vụ Kế hoạch
- Cục Chăn nuôi
- Cục trồng trọt
- Hiệp hội Mía đường Việt Nam

Ngày 15 tháng 3 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn nhận được công văn số 2199/BCT-XNK của Bộ Công thương về việccam kết của Việt Nam về hạn ngạch thuế quan trong ASEAN. Về việc này, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn xin tóm tắt như sau:

Thực hiện theo cam kết khi gia nhập WTO, Việt Namđang áp dụng cơ chế quản lý nhập khẩu theo HNTQ đối với 04 mặt hàng: đường,trứng gia cầm, muối và lá thuốc lá (cơ chế này áp dụng đối với cả các nướcthành viên ASEAN và ngoài ASEAN). Theo nguyên tắc, thuế suất nhập khẩu trong vàngoài HNTQ như sau:

- Mặt hàng muối (mã HS: 2501): Thuế NK trong HNTQ:5% nhập khẩu từ các nước ASEAN nếu có C/O mẫu D: 10%; 15%; 30% tùy loại đối vớiNK từ các nước ngoài ASEAN. Thuế NK ngoài HNTQ: 60% đối với muối công nghiệp;50% đối với muối tinh khiết.

- Mặt hàng đường (mã HS: 1701): Thuế NK trong HNTQ:5% nhập khẩu từ các nước ASEAN nếu có C/O mẫu D: 25% đối với đường thô; 40% đốivới đường trắng nếu NK từ các nước ngoài ASEAN. Thuế NK ngoài HNTQ: 80% đối vớiđường thô; 85% đối với đường trắng.

- Mặt hàng trứng gia cầm (mã HS: 04070091;04070092; 04070099): Thuế NK trong HNTQ: 5% nhập khẩu từ các nước ASEAN nếu cóC/O mẫu D: 30% NK từ các nước ngoài ASEAN. Thuế NK ngoài HNTQ: 80%.

- Mặt hàng lá thuốc lá (mã HS: 2401): Thuế NK trongHNTQ: 30% nhập khẩu từ các nước trong và ngoài ASEAN (do đây là mặt hàng loạitrừ theo cam kết của Việt Nam trong ASEAN). Thuế NK ngoài HNTQ: 80% hoặc 90%tùy chủng loại.

Theo cam kết của Hiệp định hàng hóa ASEAN (ATIGA),tự do thương mại bao gồm việc xóa bỏ biện pháp cấm nhập khẩu, chấm dứt áp dụngHNTQ, sang biện pháp thuế quan trong thương mại hàng hóa. Trong ASEAN, Thái Lanđã bỏ biện pháp HNTQ, chỉ còn Việt Nam bảo lưu được quyền áp dụng HNTQ đối vớithương mại trong nội khối ASEAN.

Theo Điều 20 của Hiệp định ATIGA: Việt Nam phải xóabỏ HNTQ hiện tại đối với 04 mặt hàng theo 3 gói như sau: Gói 1 kể từ ngày 01tháng 01 năm 2013; Gói 2 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014; Gói 3 kể từ ngày 01tháng 01 năm 2015; với linh hoạt đến năm 2018. Việc đưa ra từng gói cụ thể sẽdo ta quyết định trên cơ sở thống nhất với các nước ASEAN. Khi thực hiện cáccam kết này, việc nhập khẩu từ các nước ASEAN sẽ không bị hạn chế về số lượngvới thuế suất nhập khẩu là thuế suất cam kết theo ATIGA.

Đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến về phương án xóa bỏHNTQ nêu trên trong việc thực thi cam kết của Việt Nam trong Hiệp định hàng hóaASEAN (ATIGA) và trong WTO sẽ có tác động nhất định đến sản xuất trong nước,trên cơ sở tình hình thực tế sản xuất nguồn cung trong nước thời gian qua vàtrong thời gian tới của các ngành mía đường, muối, trứng gia cầm, lá thuốc lá.Công văn xin gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ Hợp tác quốc tếtrước ngày 28 tháng 3 năm 2013 (thông tin liên quan xin liên hệ: đt:38437450; email: haind.htqt@mard.gov.vn).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, HTQT (ndh-05)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Minh