BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1517/TCHQ-TXNK
V/v trị giá tính thuế xe ôtô BMW

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 550/HQHCM-TXNK ngày 26/02/2013 và số 597/HQHCM-TXNK ngày 04/03/2013 củaCục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo về việc xử lý vi phạm trị giá tính thuếmặt bằng ô tô nhập khẩu của Công ty CP ô tô Âu Châu. Về vấn đề này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thực hiện bản án sơ thẩmcủa Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 19Luật tố tụng hành chính quy định: "…. Bản án, quyết định sơ thẩm không bịkháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn do Luật này quyđịnh thì có hiệu lực pháp luật; trường hợp bản án, quyết định sơ thẩm bị khángcáo, kháng nghị thì vụ án phải được giải quyết theo thủ tục phúc thẩm".

Căn cứ Điều 173 Luật tố tụng hànhchính quyết định: "…. Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp trên trực tiếpxét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lựcpháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị".

Đối chiếu với các quy định trên,trường hợp Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiếp tục kháng cáo, kháng nghị bản ánsơ thẩm thì chưa phải thực hiện ngay Bản án sơ thẩm.

2. Về việc xem xét cộng khoản phíhàng quý 3% (trên tổng số xe) vào trị giá tính thuế đối với các lô hàng xe ôtôcủa Công ty nhập khẩu trong thời gian tới:

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan cónghĩa vụ kê khai đầy đủ, chính xác các chi phí có liên quan đến việc mua bánhàng hóa nhập khẩu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khaibáo.

Căn cứ Điều 14 Thông tư số205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính quy định điều kiện và cáckhoản điều chỉnh cộng vào trị giá tính thuế.

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thì Công ty CP ô tô Âu Châu có thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của cácHợp đồng tư vấn và dịch vụ từ ngày 09/8/2012.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh: Trên cơ sở hồ sơ nhập khẩu cụ thể của Công ty CP ô tô Âu Châu, tiếp tụckiểm tra, xác minh, làm rõ khai báo của Công ty về khoản phí hàng quý (3% trêntổng số xe) hoặc các khoản phí khác do Công ty phải trả cho người bán. Nếu cócăn cứ, cơ sở xác định Công ty thanh toán các khoản phí hàng quý (3% trên tổngsố xe) hoặc các khoản phí khác theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính cho người bán thì cộng vào trịgiá tính thuế khi xác định trị giá theo đúng quy định.

3. Về việc tổ chức tham vấn các lôhàng nhập khẩu tiếp theo của Công ty:

Căn cứ Điều 24, Điều 26 Thông tư số205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về việc kiểm tra,tham vấn. Trong đó quy định các trường hợp tham vấn thuộc thẩm quyền của Cụctrưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan TP. HồChí Minh nghiên cứu để thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục KTSTQ (để biết);
- Vụ PC-TCHQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-TG (05).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng