TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1517/TCT-PCCS
V/v: Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 428 CT-TT&HT ngày 22/3/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về góp vốn bằng quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất hướng dẫn: "Đối tượng nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất: … Hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đều phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, trừ những trường hợp quy định tại điểm 3 Mục I Thông tư này".

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp cá nhân Ông Nguyễn Văn Thạch có góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty TNHH Hiệp Phát thì không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng thuộc đối tượng phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương