BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15171/TCHQ-QLRR
V/v xử lý vướng mắc, xóa hồ sơ vi phạm nhập sai trên Hệ thống thông tin quản lý vi phạm hải quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bắc Ninh.

Phúc đáp công văn số 2000/HQBN-NV ngày 10/12/2014của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh về việc hỗ trợ, xử lý vướng mắc, xóa hồ sơ viphạm nhập sai trên Hệ thống thông tin quản lý vi phạm hải quan, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Đối với các bộ hồ sơ đã cập nhật đầy đủ thôngtin trên hệ thống nhưng chưa đúng quy trình, tuy nhiên không ảnh hưởng đến việcđánh giá chấp hành pháp luật hải quan, đánh giá tuân thủ, xếp hạng doanhnghiệp. Để không phát sinh các công việc không cần thiết, Tổng cục Hải quanđồng ý giữ nguyên trên hệ thống đối với các bộ hồ sơ sau:

- Tại mục 1.1: 18 bộ hồ sơ do Chi cục Hải quan quảnlý các khu công nghiệp Bắc Giang phát hiện và xử lý, tài khoản “ThucVT” là tàikhoản nhập thông tin các vụ vi phạm vào hệ thống thuộc Chi cục quản lý.

- Tại mục 2.2: 14 bộ hồ sơ có mã đơn vị công táccủa tài khoản “tiennq” là mã của Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Hải quan Bắc Ninh.

- Tại mục 4.2: 16 bộ hồ sơ vi phạm phát sinh tạiĐội quản lý thuế nhưng được cập nhật bằng tài khoản với mã đơn vị của Đội thủtục hải quan quản lý khu công nghiệp Quế Võ (do công chức chuyển đơn vị nhưngvẫn sử dụng tài khoản của đơn vị cũ nhập). Các vụ vi phạm do Chi cục Hải quanBắc Ninh phát hiện xử lý, các tài khoản cập nhật trên hệ thống là mã đơn vị củacác Đội thuộc Chi cục Hải quan Bắc Ninh. Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quanBắc Ninh rà soát 16 bộ hồ sơ trên đã cập nhật đầy đủ thông tin chưa, nếu chưanhập đầy đủ thì chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục cập nhật để hoàn thiện.

2. Đối với các bộ hồ sơ nhập chưa đầy đủ thông tinhoặc nhập nhầm: Tổng cục Hải quan đã tiến hành xóa trên hệ thống, cụ thể nhưsau:

Bộ hồ sơ P18G.20140630.0015 chưa nhập đủ thông tin tạimục 1.2; 02 bộ hồ sơ tại mục 2.1; 05 bộ hồ sơ tại mục 3; 10 bộ hồ sơ tại mục4.1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cập nhậtlại thông tin các vụ việc vi phạm theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnhBắc Ninh biết và chỉ đạo các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Đ/c Trưởng ban (để b/cáo);
- Lưu: VT, QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thái Quang