BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1518/TCT-TS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ KHI TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 188 CT/TB ngày 23/3/2006 của Cục thuế tỉnh Hà Giang về việc nộp lệ phí trước bạ khi trích khấu hao tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Theo quy định tại điểm 1(a), mục I, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ là: "Nhà, gồm: nhà ở, nhà làm việc, nhà xưởng, nhà kho, cửa hàng, cửa hiệu và các công trình kiến trúc khác".

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá thể là các tổ chức, cá nhân có trụ sở làm việc, cửa hàng, cửa hiệu thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ các trường hợp không phải nộp quy định tại mục III, phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ).

2- Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng thì: "1/ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức (bao gồm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài). Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho Sở Xây dựng thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức. 2/ Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân (bao gồm cá nhân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài)".

Vì vậy, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đối với tổ chức là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nếu được ủy quyền), đối với cá nhân là Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hà Giang biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương