TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1518/TXNK-PL
V/v thông báo mã số phân loại

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Chicục HQ cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI
(Cục Hải quan thành phố Hải Phòng)

Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được phiếu chuyển số 0779/PC-CNHPngày 19/6/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK Chi nhánh tại Hải Phòng về Thôngbáo kết quả phân tích số 0779/TB-CNHP ngày 17/6/2014, Cục Thuế Xuất nhập khẩucó ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoThông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014của Tổng cục Hải quan;

Mặt hàng nêu tại Thông báo kết quả phân tích số0779/TB-CNHP ngày 17/6/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK Chi nhánh tại HảiPhòng (Mục 1 và Mục 2 - Phụ lục TKHQ), có kết quả phân tích là: “Thép hợp kim,trong đó Bo là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim (hàm lượng B> 0,0008% tính theo trọng lượng), dạng hình, gia công nóng”, nhập khẩu tạiTờ khai số 100021674800/A11 ngày 23/5/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửakhẩu cảng Hải Phòng KVI - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, có tên hàng/bảnchất hàng hóa và mã số phân loại giống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quanban hành Thông báo kết quả phân loại số 4747/TB-TCHQ ngày 29/4/2014 trên cơ sởdữ liệu MHS, thuộc mã số 7228.70.10 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuViệt Nam và mã số 9811.00.00 tại Biểu thuế xuất khẩu/Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Cục Thuế XNK thông báo để Chi cục HQ cửa khẩu cảngHải Phòng KVI (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng) biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- TT PTPLHH XNK CN tại Hải Phòng (để biết);
- Cục Hải quan T.p Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, PL - Vân (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng