BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1519/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Báo cáo thống kê tình hình tuyển dụng và nhu cầu tuyển dụng giáo viên

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện Thông báo số 348/TB-VPCP ngày 09/10/2012 của Văn phòng Chínhphủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tạiHội nghị triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội,Bộ Giáo dục và Đào tạođề nghị các Sở giáo dục và đào tạo:

1. Thống kêsố lượng giáo viên đã tuyển từ năm 2008 đến 2012 và dự kiến tuyển trong 5 nămtiếp theo (theo mẫu gửi kèm).

2. Báo cáo vềthực trạng thừa, thiếu giáo viên của địa phương; cơ chế, chính sách của địaphương và đề xuất với các Bộ, ngành, cơ sở đào tạo trong việc đào tạo và sửdụng đội ngũ giáo viên.

Số liệu thốngkê và báo cáo của Sở đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/03/2013để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Địa chỉ nhận báo cáo: Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứngnhân lực - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội vàgửi file theo địa chỉ E-mail: laihoahssv@gmail.com.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Lại Thị Hoa, Trung tâm Hỗ trợĐào tạo và Cung ứng nhân lực, điện thoại: 0439331840, 0912491424, Fax:0438269466.

Đề nghị các sở khẩn trương triển khai để đảm bảo tiến độ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục NGCBQLCSGD; TTHTĐTCƯNL;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 1519/BGDĐT-CTHSSV báo cáo thống kê tình hình tuyển dụng nhu cầu tuyển