BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15199/TCHQ-GSQL
V/v hoàn thuế hàng hóa NK miễn thuế của Công ty FHS

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 2205/HQHT-NVngày 03/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đề nghị giải quyết vướng mắc hoànthuế đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho Công ty TNHH Gang thép Hưngnghiệp Formosa Hà Tĩnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét giải quyết vướngmắc của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh nêu tại công văn số 2205/HQHT-NV nêu trên, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh mời đại diện Công tyTNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đến làm việc để làm rõ những nộidung sau:

- Lý do các lô hàng do Công ty TNHHGang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh nhập khẩu sau ngày đăng ký Danh mục miễnthuế nhưng không trừ lùi số lượng vào Danh mục mà vẫn thực hiện kê khai, nộpthuế.

- Số hàng hóa nêu trên có hay khôngthuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012.

- Số hàng hóa doanh nghiệp nhập khẩuđã nộp thuế có hay không thuộc Danh mục hàng hóa miễn thuế đã đăng ký với cơquan hải quan.

- Tổng số thuế nhập khẩu dự kiếnhoàn cho doanh nghiệp?

- Đề xuất của Cục Hải quan tỉnh HàTĩnh về việc xử lý thuế đối với trường hợp nêu trên.

Nội dung báo cáo đề nghị gửi về Tổngcục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 34712/2014.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để CụcHải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng