BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 152/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Tổng Công ty cổ phần VINACONEX

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3082/2009/CV-LHL-KHTH ngày26/9/2009 của Tổng Công ty cổ phần VINACONEX đề nghị hướng dẫn thực hiện Thôngtư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau :

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựnghướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu,nhiên liệu và vật liệu xây dựng đối với những gói thầu đã và đang thực hiệntheo hình thức giá hợp đồng trọn gói và giá hợp đồng theo đơn giá cố định.

Đối với các gói thầu thuộc dự án mở rộng và hoàn thiện đườngLáng – Hoà Lạc, không thực hiện hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng trọn góivà giá hợp đồng theo đơn giá cố định nên không là đối tượng áp dụng của Thôngtư số 09/2008/TT-BXD Như vậy, việc điều chỉnh giá thép phải căn cứ vào nguyêntắc điều chỉnh trong nội dung hợp đồng đã ký giữa các bên, khối lượng thép thựctế thực hiện được nghiệm thu vào công trình và các quy định của Nhà nước cóliên quan.

Căn cứ ý kiến trên, Tổng Công ty cổ phần VINACONEX trao đổivới Chủ đầu tư để thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu : VP,Vụ KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh