BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 152/BXD-QLN
V/v báo cáo tình hình triển khai dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động tại KCN và người có TNT trên địa bàn.

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống chỉ tiêu quốc gia,Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ và Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ, thì chương trình phát triển nhà ở xãhội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và người có thu nhập thấp tạikhu vực đô thị phải được xác định là chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội của địa phương; các chỉ tiêu phải được xây dựng hàng năm, từngthời kỳ, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và đặc điểm của từng địaphương. Để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triểnkhai và kết quả đạt được trong thời gian qua về các chương trình phát triểnnhà ở nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng có liênquan tổng hợp, báo cáo một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội đã hoànthành, đã khởi công, chuẩn bị khởi công trong năm 2012 (theo Biểu mẫu số01 kèm theo); tình hình triển khai các dự án phát triển nhà ở cho côngnhân lao động tại KCN đã hoàn thành, đã khởi công, chuẩn bị khởi côngtrong năm 2012, nhu cầu vay vốn ưu đãi (theo Biểu mẫu số 02 kèm theo).

2. Tình hình triển khai các dự án phát triển nhà ởthu nhập thấp đã hoàn thành, đã khởi công, chuẩn bị khởi công trongnăm 2012 và nhu cầu vay vốn ưu đãi (theo Biểu mẫu số 03 kèm theo).

3. Những vướng mắc, khó khăn khi triển khai thực hiệnvà các kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Nội dung báo cáo đề nghị gửi về Cục Quản lý nhà và thịtrường bất động sản - Bộ Xây dựng (điện thoại 04.39746477, fax 04.38215208)trước ngày 15/02/2012./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW (để biết);
- L­ưu: VT, QLN (2b);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 152/BXD-QLN báo cáo tình hình triển khai dự án nhà ở xã hội