TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/GSQL-GQ2
V/v gia công nhôm phế liệu ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Novelis Việt Nam
(Đ/c: số 3, VSIP II-A, đường số 19, KCN VIP II-A, Tân Uyên, Bình Dương)

Cục Giám sát về Hải quan nhận đượccông văn số 01/2014 NV của Công ty TNHH Novelis Việt Nam vướng mắc về thủ tụchải quan xuất khẩu vỏ lon nhôm phế liệu theo hợp đồng đặt gia công ở nướcngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đang trao đổi với các đơn vị liên quanđể trình Bộ Tài chính xin ý kiến chỉ đạo. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Tàichính, Tổng cục Hải quan sẽ sớm có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hảiquan-Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Novelis Việt Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính