BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 152/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Quản lýbay
(địa chỉ: Sân bay Gia Lâm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 669/DVKT-XNK ngày 15/12/2008 của Trungtâm Dịch vụ kỹ thuật Quản lý bay về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1) Thủ tục xuất nhập khẩu đối với nguyên vật liệu, linh kiệnmà ELTODO cung cấp cho Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Quản lý bay thuộc loại hìnhnhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu. Theo đó, thủ tục hải quan đốivới việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được thực hiện nhưthủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại được quy địnhtại:

- Mục I, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC của Bộ Tài chínhngày 15/12/2005 hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

- Quyết định số 874/QĐ-TCHQ ngày 15/05/2006 của Tổng cụctrưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

- Quyết định số 929/QĐ-TCHQ ngày 25/05/2006 của Tổng cụctrưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý đối vớinguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

2) Thuế đối với phần nguyên vật liệu, linh kiện do ELTODOcung cấp miễn phí cho Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Quản lý bay để sản xuất đènhiệu sân bay, sau đó xuất khẩu sản phẩm đèn hiệu hoàn chỉnh cho chính ELTODO sẽphải nộp thuế khi nhập khẩu và được xét hoàn thuế tương ứng với phần nguyênliệu nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm thực xuất khẩu.

3) Đối với phần công cụ, dụng cụ do ELTODO cung cấp miễn phícho Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Quản lý bay thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu,thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Quảnlý bay được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh