BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6736/CT-THNVDTngày 8/12/2014của Cục Thuế tỉnh KhánhHòa về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CPngày 1/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệpquy định:

“7. Bổ sung Khoản 5a Điều 19 như sau:

5a. Đối với dự án đầu tư được cấp phép đầu tư màtrong Hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu gửi cơ quan cấpphép đầu tư đã đăng ký số vốn đầu tư, phân kỳ đầutư kèm tiến độ thực hiện đầu tư, ởcác giai đoạn tiếp theo trường hợp thực tế thực hiện được coi là dự án thành phầncủa dự án đầu tư đã được cấp phép lần đầunếu thực hiện theo tiến độ (trừ trường hợpkhó khăn khách quan, bất khả kháng) thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức ưu đãiđang áp dụng đối với dự án đầu tư lần đầu; đối vớidự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 thì ưu đãithuế được hưởng cho thời gian ưu đãi còn lại được tính từ ngày 01 tháng 01 năm2014.

Dự án đầu tư của doanh nghiệp đang được hưởng ưuđãi thuế mà giai đoạn 2009 - 2013 có đầu tư bổsung máy móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanhthì phần thu nhập tăng thêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thườngxuyên này cũng được hưởng ưu đãi thuế theo mức mà dự án đang áp dụng cho thờigian còn lại.”

- Tại Điều 5 Chương I Thông tư số 151/2014/TT-BTCngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CPngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tạicác Nghị định quy định về thuế quy định:

“Điều 5: Bổ sung điểm e và điểmg Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

e) Đối với dự án đầu tư được cấp phép đầu tư màtrong Hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu gửi cơquan cấp phép đầu tư đã đăng ký số vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư kèm tiến độ thựchiện đầu tư, trường hợp các giai đoạn tiếp theo thực tế có thực hiện được coilà dự án thành phần của dự án đầu tư đã được cấp phép lần đầu nếu thực hiệntheo tiến độ (trừ trường hợp bất khả kháng, khó khăn do nguyên nhân khách quantrong khâu giải phóng mặt bằng, giải quyếtthủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước, do thiên tai, hỏa hoạn hoặc khó khăn,bất khả kháng khác) thì các dự án thành phần củadự án đầu tư lần đầu được hưởng ưu đãithuế cho thời gian còn lại của dự án đầu tư lần đầu tính từ thời điểm dự án thành phần có thu nhập được hưởng ưuđãi.

Đối với dựán đầu tư được cấp phép đầu tư trước ngày 01/01/2014 mà có thực hiện phân kỳ đầutư như trường hợp nêu trên thì dự án thành phần được hưởng ưu đãi thuế theo mứcưu đãi đang áp dụng đối với dự án đầu tư lần đầu cho thời gian ưu đãi còn lạitính từ ngày 01/01/2014.

Thu nhập củacác dự án thành phần của dự án đầu tư lần đầu trước ngày 01/01/2014 đã được hưởngưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật trước ngày 01/01/2014 thì không thực hiện điều chỉnh lại các ưu đãithuế đã được hưởng trước ngày 01/01/2014.

Trong thời gian triển khai các dự án thành phầntheo từng giai đoạn nêu trên nếu nhà đầu tư được cơ quan quản lý Nhà nước về đầutư (quy định tại Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản quyphạm pháp luật hướng dẫn thi hành) cho phép gia hạn thực hiện dự án và doanhnghiệp thực hiện theo đúng thời hạn đã được gia hạn thì cũng được hưởng ưu đãithuế theo quy định nêu trên.

g) Dự án đầu tư của doanh nghiệp đang được hưởngưu đãi thuế mà giai đoạn 2009 - 2013 có đầu tư bổsung máy móc, thiết bị thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanhkhông thuộc dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăngthêm do việc đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên này cũng được hưởngưu đãi thuế theo mức mà dự án đang áp dụng cho thời gian còn lại tính từ kỳtính thuế năm 2014”.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm phápluật và tình hình thực tế tại doanh nghiệp để xác định nghĩa vụ thuế của doanhnghiệp đảm bảo phù hợp quy định. Trường hợpphát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền,đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa báo cáo cụ thểtình hình thực tế của doanh nghiệp, gửi hồ sơ tài liệu liên quan và đề xuấtphương án xử lý để Tổng cục Thuế có căn cứ trả lời.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đượcbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung