BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1520/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Thống kê tình hình tuyển dụng và nhu cầu tuyển dụng nhân lực

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông báo số 348/TB-VPCP ngày 09/10/2012 của Văn phòng Chínhphủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tạiHội nghị triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xãhội,Bộ Giáo dục và Đàotạo trân trọng kính đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo các sở, ban ngành chức năngthống kê số lượng nhân lực có trình độ từ trung cấp đến đại học tuyển mới từnăm 2008 đến năm 2012 và dự kiến tuyển dụng trong 5 năm tiếp theo (theo mẫuđính kèm) và báo cáo thực trạng cung – cầu nhân lực đã qua đào tạo trình độtrung cấp, cao đẳng, đại học, các cơ chế chính sách trong việc giải quyết việclàm cho người lao động và tổng hợp, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày20/3/2013 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo xin gửi theo địa chỉ: Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo vàCung ứng nhân lực - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, HàNội và gửi file theo địa chỉ E-mail: laihoahssv@gmail.com.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Phạm Văn Sơn, Giám đốc Trungtâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại:04.39333.985, 090320.4483, Fax: 0438269466.

Trân trọngcảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm HTĐTCƯNL;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 1520/BGDĐT-CTHSSV thống kê tình hình tuyển dụng nhu cầu tuyển dụng