Công văn

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNHPHỦ SỐ 1520/CP-ĐMDN NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2002
VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH LẬP
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/1998/QĐ-TTG

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương,

- Các Tổng công ty thành lập theoQuyết định số 91/TTg .

Xét đề nghị của Bộ Kếhoạch và Đầu tư (Công văn số 6894 BKH/DN ngày 29 tháng 10 năm 2002) về việc sắpxếp doanh nghiệp nhà nước thành lập theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 17tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm thành lậpdoanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu là doanh nghiệpnhà nước hoạt động kinh doanh có tính chất đặc thù, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

Đồng ý xếp các doanh nghiệp đã được thành lập theo Quyếtđịnh số 68/1998/QĐ-TTg trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu hoạt động đảmbảo được mục tiêu quy định tại Điều 1 Quyết định này vào loại doanh nghiệp nhànước hoạt động kinh doanh có tính chất đặc thù, quy định tại điểm 1.4, mục I,phần A Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướngChính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước vàTổng công ty nhà nước.

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Giáodục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan tiến hành rà soát,đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp này để đảm bảo việc sắp xếp theo đúngtinh thần nêu trên và xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức hoạt động củadoanh nghiệp trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu thay thế Quyết định số68/1998/QĐ-TTg .