CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1520 CP/ĐMĐN
V/v sắp xếp các DNNN thành lập theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2002

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các tổng công ty thành lập theo quyết định 91/TTg

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6894BKH/DN ngày 29 tháng 10 năm 2002) về việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thành lập theo quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm thành lập doanh nghiệp nhà nước trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu là doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh có tính chất đặc thù, thủ tướng chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý xếp các doanh nghiệp đã được thành lập theo quyết định số 68/1998/QĐ /TTg trong các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu hoạt động đảm bảo được mục tiêu quy định tại điều 1 Quyết định này vào loại doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh có tính chất đặc thù, quy định tại điểm 1.4 mục I, phần A Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty Nhà nước.

Giao Bộ khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan liên quan tiến hành rà soát, đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp này để đảm bảo việc sắp xếp theo đúng tinh thần nêu trên và xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức hoạt động của doanh nghiệp trong các cơ sở đào tạo cơ sở nghiên cứu thay thế Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg .

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm