BỘ Y TCỤC Y T D PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1520/DP-VX
V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn tiêm chủng

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Y tếcác tỉnh, thành phốtrc thuc Trung ương

Trong thời gian vừa qua, việc thực hiện công tác an toàn tiêm chủng đã được đẩy mạnh tại các địaphương, tuy nhiên một số điểm tiêm chủng xã phường chưa tuân thủ đầy đủ các quyđịnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạoBộ Y tế về việc tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng, Cục Y tế dự phòng đề nghịĐồng chí Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai ngay một số nộidung sau:

1. Rà soát lại toàn bộ công táctiêm chủng mở rộng trên địa bàn quản lý, tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện vềđảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định và các hướng dẫn liên quan của Bộ Y tế,đảm bảo không để xảy ra sai sót trong tiêm chủng. Tiếp tục tăng cường tổ chứccác đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho các cơ sở tiêm chủngtrên địa bàn; chỉ tiến hành tiêm chủng tại các cơsở đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn tiêm chủng.

2. Tăng cường tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế, đặc biệt đối với cán bộchuyên môn thực hiện công tác v khámsàng lọc trước tiêm, thực hành tiêm chủng, giám sát, xử trí các trường hp phản ứng sau tiêm chủng. Chỉ có cán bộ có kỹ năng thuần thụcmới được thực hiện tiêm chủng.

3. Bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị vật tư, cơ số thuốc để cấp cứu vàđiều trị kịp thời các trường hp phản ứngsau tiêm chủng; thành lập các đoàn đi hướng dẫn và giám sát tại địa phương đ hỗ trợ xử lý khi có tình hung xảy ra. Đi với các trường hợp tai biến nặngsau tiêm chủng cần khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân và báocáo theo quy định.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ tầm quan trọngcủa việc triển khai tiêm chủng các loại vắc xin phòng bệnh và đưa con em mìnhđi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Cục Y tế dự phòng đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tếquan tâm và chỉ đạo thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- CT. Trần Đắc Phu (để báo cáo);
- PCT. Nguyễn Minh Hằng;
- Các Viện VSDT, Pasteur (để phối hợp);
- TTYTDP các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, VX.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Quang Tấn