BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1520/LĐTBXH-TL
V/v: Áp dụng mức lương đối với lao động trong doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1240/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 21/4/2006 của quý Sở về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 03/2006/NĐ-CP ngày 06/01/2006 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, thì mức lương tối thiểu được quy định 3 mức tương ứng với 3 vùng khác nhau, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn vùng đó. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều cơ sở hoạt động trên các vùng khác nhau thì hoạt động trên địa bàn vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với vùng đó hoặc có thể thỏa thuận áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn so với quy định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở được biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNGPhạm Minh Huân