BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1520/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC TÍNH VÀO CHI PHÍ HỢP LÝ CÁC KHOẢN CHI TỪ THIỆN

Kính gửi: Công ty TNHH công nghiệp STRONG WAY Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được phiếu chuyển số 186/PCVB-KTTH ngày 29/3/2006 của Văn phòng Chính phủ gửi kèm công văn số SW/03-008 của Công ty TNHH Công nghiệp Strong Way Việt Nam về việc tính vào chi phí hợp lý các khoản chi từ thiện. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 6, Mục IV, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp không được tính vào chi phí hợp lý: "Các khoản chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế như: chi về đầu tư xây dựng cơ bản; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội và ủng hộ địa phương; chi từ thiện và các khoản chi khác không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế".

Căn cứ theo quy định trên thì trường hợp Công ty phối hợp với chính quyền địa phương để phát học bổng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 02 xã Lê Minh Xuân và Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh thì các khoản chi trên không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH công nghiệp Strong Way Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương