BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1521/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Báo cáo thống kê số lượng HSSV tốt nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện Thông báo số 348/TB-VPCP ngày 09/10/2012 của Văn phòng Chínhphủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tạiHội nghị triển khai Quy hoạch pháttriển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ, TCCN:

1. Thống kêsố lượng HSSV hệ chính qui đã tốt nghiệp từ năm 2008 đến 2012 và dự kiếntốt nghiệp trong 5 năm tiếp theo (theo mẫu gửi kèm).

2. Báo cáo vềtình hình HSSV tốt nghiệp có việc làm, các giải pháp của nhà trường đã triểnkhai để hỗ trợ HSSV và phương hướng hỗ trợ HSSV tìm kiếm việc làm; đề xuất giảipháp, kiến nghị với các cơ quan quản lý về cơ chế chính sách để giải quyết việclàm cho HSSV tốt nghiệp.

Số liệu thốngkê và báo cáo của nhà trường đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/03/2013để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Địa chỉ nhận báo cáo: Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứngnhân lực - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 14 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội vàgửi file theo địa chỉ E-mail: laihoahssv@gmail.com.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Lại Thị Hoa, Trung tâm Hỗ trợĐào tạo và Cung ứng nhân lực, điện thoại: 04.39331840, 0912491424, Fax:0438269466.

Đề nghị các trường khẩn trương triển khai để đảm bảo tiếnđộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ GDĐH, Vụ GDCN, TTHTĐTCUNL;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 1521/BGDĐT-CTHSSV báo cáo thống kê số lượng học sinh sinh viên