BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1521/BGTVT-TC
V/v: Hướng dẫn tính chi phí quản lý dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 387/ĐHCM-KHngày 09/3/2009 của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh về chi phí quản lý dự ánđường Hồ Chí Minh. Trong đó Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh báo cáo nhưsau:

-Thực hiện thông báo số 269/TB-VPCP ngày 24/9/2008 của Vănphòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việcgiải quyết những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đường Hồ ChíMinh, trong đó nêu rõ “Về chi phí quản lý dự án: do đặc thù đường Hồ Chí Minh, chophép tính chi phí quản lý dự án theo chi phí thực tế như trong giai đoạn 1,giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thựchiện”

-Do đặc thù các dự án thành phần thuộc Dự án đường Hồ ChíMinh trải dài từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) và ở cách xa nhau nênngoài chi phí tiền lương thì các chi phí khác như chi phí đi lại, công tác phí,thuê văn phòng hiện trường, trụ sở…. lớn hơn rất nhiều so với các Ban quản lýdự án khác của Bộ. Với mức chi phí quản lý dự án tính theo quy định tại văn bảnsố 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 thì không thể đủ để Ban thực hiện nhiệm vụ đượcgiao. Vì vậy, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh kính đề nghị Bộ Xây dựnghướng dẫn tính toán chi phí quản lý dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 theo dựtoán được Bộ Giao thông vận tải duyệt hàng năm.

Để đảm bảo thực hiện Dự án và có cơ sở hướng dẫn Ban quảnlý dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Xây dựnghướng dẫn việc tính chi phí quản lý dự án của Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minhtheo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số269/TB-VPCP nêu trên.

Đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA ĐHCM;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường