BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 1521/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế hàng tạm nhâp-tái xuất

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty May Việt Tiến;
Lê Minh Xuân, Phường 7, Q.Tân bình, Tp.Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 121/CV-VTngày 24.3.2006 của Công ty May Việt Tiến về việc: hoàn thuế hàng tạm nhập táixuất để tham dự hội chợ, triển lãm; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2, mục I, phần DThông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31.8.2004 của Bộ Tài chính, thì trường hợp hànghóa tạm nhập – tái xuất để tham dự hội chợ, triển lãm thuộc các trường hợp đượcmiễn thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định 54/CP ngày 28.8.1993 của Chínhphủ. Thẩm quyền giải quyết miễn thuế thuộc Cục Hải quan địa phương. Do đó, Tổngcục Hải quan xin chuyển toàn bộ hồ sơ do Công ty May Việt Tiến gửi để Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh xử lý theo chức năng và thẩm quyền quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCông ty May Việt Tiến, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu