BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
V/v: miễn, giảm tiền thuê đất.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 868/CT-THNVDT ngày 23/02/2011 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc miễn, giảm tiền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Khoản 5, Điều 18, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 quy định về miễn giảm tiền thuê đất:
“5. Được miễn nộp tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án đối với dự án đầu tư thuộc Danh mục A thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục C”.
- Tại Mục II, Danh mục A, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51 / 1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 quy định ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư:
“II- Xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển vận tải công cộng; phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá dân tộc”
- Tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 2, Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung danh mục A, B và C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) quy định:
“2- Đối với các dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước mà nay không thuộc Danh mục quy định tại Điều l Nghị định này, vẫn được tiếp tục hưởng các ưu đãi đầu tư theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp.
3. Đối với các dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nếu đáp ứng thêm điều kiện theo quy định tại Điều l Nghị định này, mà nhà đầu tư có hồ sơ đăng ký điều chỉnh, bổ sung ưu đãi đầu tư thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư điều chỉnh, bổ sung ưu đãi cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

- Tại Mục II, Danh Mục C, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 quy định danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn:
“II- Các huyện thuộc tỉnh miền núi, vùng dân tộc đồng bằng:
23- Tỉnh Đăk Lăk: Huyện Đắk Nông; Huyện Krông Nô, Huyện Krông Bông, Huyện Lắk; Huyện Buôn Đôn; Huyện M’Drắk; Huyện Ea Súp; Huyện Đăk Song''.
- Tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 1387/2005/QĐ-TTg ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy định về hiệu lực của các quy định trái pháp luật:
“2. Các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật trong các văn bản được nêu và chưa được nêu trong Danh mục tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này đã được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành văn bản khác để bãi bỏ, hủy bỏ hoặc thay thế trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì hiệu lực thi hành của các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật được chấm dứt theo quy định tại các văn bản bãi bỏ, hủy bỏ hoặc thay thế”.
Căn cứ các quy định nêu trên, hồ sơ và tình hình thực tế theo phản ánh của Cục Thuế, Tổng cục Thuế đồng tình với ý kiến của Cục Thuế nêu: Việc cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án của UBND tỉnh là chưa chính xác. Đề nghị Cục Thuế thông báo cho đơn vị biết, đồng thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh lại giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp. Trên cơ sở giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư điều chỉnh, cơ quan thuế sẽ thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT)
- Cục Quản lý công sản;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu VT, CS(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?