THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1521/TTg-KTN
V/v công tác rà phá bom mìn, vật nổ của Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Cảng Lạch huyện, thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Quốc phòng.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3783/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Quốc phòng(công văn số 1856/BQP-KHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2011), Bộ Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 4863/BKHĐT-KCHTĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011) và Tài chính (công vănsố 10610/BTC-ĐT ngày 09 tháng 8 năm 2011) về công tác rà phá bom mìn, vật nổcủa Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thực hiện công tác rà phá bom mìn của Dự án đầu tưcơ sở hạ tầng Cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng bao gồm việc khảo sát từtrường, lập phương án kỹ thuật thi công, thi công rà, phá bom mìn vật nổ, kể cảphá hủy bằng nguồn vốn đối ứng như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiếncủa các Bộ tại các văn bản nêu trên; giao Bộ Quốc phòng lựa chọn đơn vị có đủđiều kiện để thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải làm việc với nhà tài trợ,thống nhất phương án sử dụng khoản kinh phí viện trợ không hoàn lại của hạngmục khảo sát từ trường, lập phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn, vật nổvào các hạng mục công việc khác của Dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, QHQT, NC, ĐP, TKBT,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải