BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15211/TCHQ-TXNK
V/v miễn tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH May PhụngHoàng.
(Số 20 Hoàng Minh Giám-P.09-Q. Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố CV-12/12/2014-PH ngày 12/12/2014 của Công ty TNHH May Phụng Hoàng về việc đềnghị miễn khoản nợ tiền chậm nộp tiền thuế phát sinh từ năm 2009-2011 (sau khinộp tiền thuế của 17 tờ khai đăng ký từ năm 1997-1998). Về vấn đề này, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 106của Luật Quản Lý thuế số 78/2006/QH11 thì: "Người nộp thuế có hành vi chậmnộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế thời hạn ghitrong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý củacơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và bị xử phạt 0,05% mỗi ngàytính trên số tiền thuế chậm nộp

Theo đó, khoản tiền chậm nộp tiềnthuế của Công ty không thuộc đối tượng được miễn chậm nộp. Đề nghị Công ty TNHHMay Phụng Hoàng nộp đủ tiền chậm nộp vào Ngân sách nhà nước theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH May Phụng Hoàng được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang