BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 15214/BTC-TCHQ
V/v: Vướng mắc xử phạt
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Cục Kiểm tra sau thông quan.

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) nhận được báo cáo của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi “không nộp đúng thời hạn các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp”; “không nộp đúng thời hạn quy định để báo cáo thanh khoản, hoàn thuế...” tại các tờ khai khác nhau nhưng bị phát hiện ở cùng một thời điểm. Các hành vi vi phạm về thời hạn nêu trên là hành vi vi phạm hành chính nhiều lần nhưng không phức tạp, không để lại hậu quả về tài chính và có lý do khách quan. Để thống nhất thực hiện, trên cơ sở quy định tại khoản 6 Điều 2, điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính, sau khi lấy ý kiến của Bộ Tư pháp và tham khảo ý kiến trả lời tại công văn số 3843/BTP-PLHSHC ngay 11/9/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:
- Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi “không nộp đúng thời hạn các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp”; “không nộp đúng thời hạn quy định để báo cáo thanh khoản, hoàn thuế...” tại các tờ khai khác nhau ở các thời điểm khác nhau, bị phát hiện ở cùng một thời điểm thì xử phạt vi phạm hành chính một lần về hành vi vi phạm, đồng thời áp dụng tình tiết tăng nặng “vi phạm hành chính nhiều lần”;
- Trường hợp hành vi vi phạm đã bị ra quyết định xử phạt nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm chưa thi hành hoặc đang thi hành quyết định mà sau đó vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đó, thì hành vi vi phạm này được coi là hành vi vi phạm mới.
Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PLHS - HC (Bộ Tư pháp);
- Vụ PC, Thanh tra BTC (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn