BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1522/TCHQ-GSQL
V/v: Sử dụng phế liệu làm nguyên liệu cho hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trảlời công văn số 170/HQBD-NV ngày 22/1/2007 v/v đặt gia công ở nước ngoài từ nguồn phế liệu, sản xuất xuất khẩu Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Phếliệu này có nguồn gốc từ nguyên liệu nhập khẩu đã được hoàn thuế nhập khẩu, do đó đây là phế liệu chưa nộp thuế nhập khẩu. Vì vậy:

1.Nếu phế liệu này đem tiêu thụ nội địa thì xử lý thuế như công văn số 3374/TCHQ /KTTT ngày 22/8/2005;

2.Nếu đem biếu tặng thì xử lý thuế theo hàng biếu tặng quy định tại Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/2/2005 của Bộ Tài chính;

3.Nếu dùng làm nguyên liệu cung ứng cho hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài thì khi xuất khẩu phế liệu ra nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu; khi sản phẩm phôi nhôm nhập khẩu trở lại Việt Nam thì phải nộp thuế nhập khẩu phôi nhôm (lưuý: toàn bộ nguyên liệu để sản xuất phôi nhôm đều có nguồn gốc nước ngoài nênkhi tính trị giá sản phẩm nhập khẩu không trừ trị giá phế liệu nhôm cung ứng từ Việt Nam này).

Mặt hàng phế liệu nhôm là mặt hàng xuất khẩu có thuế suất thuế xuất khẩu cao, vìvậy, Cục Hải quan Bình Dương cần quản lý chặt chẽ, phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc doanh nghiệp lợi dụng xuất phế liệu dưới dạng đặt gia công ở nước ngoài để xuất khẩu phế liệu có nguồn gốc trong nước nhằm trốn thuế xuất khẩu.

4.Việc đặt gia công ở nước ngoài theo khoản 1, Điều 37 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006, không cần có văn bản xác nhận của Bộ chuyên ngành.

Tổngcục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bình Dương được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu