BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1522/TCHQ-TXNK
V/v phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng Thành Tài Long An
(Cụm công nghiệp Long Định, xã Long Định, Cần Đước, Long An)

Trả lời công văn số 103/TTLA ngày 06/03/2013 củaCông ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng Thành Tài Long An đề nghịgia hạn nộp thuế và thu hồi quyết định cưỡng chế; Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 49 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; khoản 15 Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CPngày 25/5/2007; Điều 133 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tàichính thì: Trường hợp của Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ xây dựng ThànhTài Long An không thuộc đối tượng được gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt.

Đề nghị Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụxây dựng Thành Tài Long An khẩn trương nộp tiền thuế, tiền phạt vào ngân sáchnhà nước. Các biện pháp cưỡng chế chỉ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế,tiền phạt đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần sảnxuất thương mại dịch vụ xây dựng Thành Tài Long An được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn