BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1522/TCT-CS
V/v hóa đơn có nhiều thuế suất.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương.
(Đ/c: Số 03 ngõ 117 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 15/CV /2011 ngày 15/4/2011 của Công ty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật ĐôngDương về việc trên hóa đơn có nhiều thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Về câu hỏi của Côngty TNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương đã được hướng dẫn tại câu hỏi số 22kèm theo Thông báo số 290/TB-TCT ngày 15/12/2010 của Tổng cục Thuế về việcthông báo kết quả tập huấn và giải đáp một số nội dung về hóa đơn bán hàng gửiCục Thuế các tỉnh, thành phố (bản photocopy kèm theo).

Đề nghị Công tyTNHH Vật tư khoa học kỹ thuật Đông Dương nghiên cứu hướng dẫn nêu trên và liênhệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân