VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v: Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than đồng bằng sông Hồng, titan, bôxit
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của các Dự án: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than đồng bằng sông Hồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (công văn số 212/BTNMT-TCMT ngày 06 tháng 02 năm 2012), Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 (công văn số 107/BTNMT-TCMT ngày 13 tháng 01 năm 2012), Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng bôxit giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030 (công văn số 84/BTNMT-TCMT ngày 11 tháng 01 năm 2012). Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu các ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường để bổ sung, hoàn thiện các Quy hoạch nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). BHop (13).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý