VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1522/VPCP-KTTH
V/v chuẩn bị báo cáo tại phiên họp Chính phủ tháng 3/2009

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để phục vụ cho phiên họp Chính phủ tháng 3/2009, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo tại phiên họpChính phủ tháng 3 năm 2009 kết quả triển khai thực hiện các giải pháp đã nêutại Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ vềnhững giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởngkinh tế, bảo đảm an sinh xã hội của các Bộ, cơ quan liên quan và của các địaphương (theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1479/VPCP-KTTHngày 10 tháng 3 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ).

2. Để Chính phủ có thể đánh giá một cách cụ thể và rõ hơntình hình và kết quả triển khai Nghị quyết số 30, Thủ tướng Chính phủ giao BộGiao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại phiênhọp Chính phủ tháng 3 kết quả thực hiện các giải pháp đã nêu tại Nghị quyết 30,những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị những giảipháp tháo gỡ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý,
Các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng