BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15227/TCHQ-GSQL
V/v xin chuyển cửa hàng miễn thuế phục vụ khách xuất cảnh sang cửa hàng miễn thuế trong nội thành

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 3139/HQQN-GSQLngày 02/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc nêu tại trích yếu,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 24/2009/QĐ-TTgngày 17/02/2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 sửa đổi bổ sungmột số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế của Thủ tướng Chính phủvà Thông tư số 148/2013/TT-BTC Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh QuảngNinh trên cơ sở Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số 09/GCN-BTM ngày 12/02/1999 của Bộ Thương mại cấp cho Công ty cổ phần Cung ứngtàu biển Quảng Ninh để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện:

a) Tổ chức kinh doanh bán hàng miễnthuế theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 củaBộ Tài chính

b) Bổ sung đối tượng quy định tạiĐiều 11, Điều 12 Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính,vào Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế của Uỷ ban nhân dântỉnh Quảng Ninh cấp theo thẩm quyền

c) Đối với địa điểm bán hàng miễnthuế tại cảng Cẩm Phả và cảng Vạn Gia, doanh nghiệp thực hiện theo đúng quyđịnh của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số 09/GCN-BTMngày 12/02/1999 của Bộ Thương mại, và quy định về điều kiện kiểm tra, kiểm soátcủa hải quan đối với cửa hàng miễn thuế và kho chứa hàng miễn thuế tại Quyếtđịnh số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày19/7/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuếcủa Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của BộTài chính.

2. Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổchức thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hàng hoá kinhdoanh bán hàng miễn thuế đúng đối tượng, định lượng theo quy định.

3. Về định lượng bán hàng miễn thuếthực hiện theo quy định tại Nghị định số 66/2002/NĐ-CP của 01 tháng 7 năm 2002của Chính Phủ.

4. Báo cáo Tổng cục Hải quan cácvướng mắc phát sinh (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan)

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hảiquan tỉnh Quảng Ninh được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh